Chráníme naši planetu Charta udržitelného rozvoje životního prostředí Live Nation

Live Nation Entertainment je přední světová společnost působící v oblasti zábavy, která spojuje jedničky na světovém trhu: Ticketmaster, Live Nation Concerts, Festival Republic, Academy Music Group, C3 Presents, LN Media and Sponsorship a Artist Nation Management.

Live Nation Entertainment má moc změnit naše životy. Věříme, že šíření tohoto poselství mezi lidmi prostřednictvím hudby, je jedním ze způsobů, které nám pomohou změnit svět. To se týká naší vize udržitelného rozvoje: „Chráníme naši planetu“ je náš přístup umožňující snížení účinku naší činnosti na životní prostředí.

Životní prostředí potřebujeme k tomu, abychom byli schopni zajišťovat jedinečné akce naživo. Neseme odpovědnost za prostředí, ve kterém se konají naše akce, a místa jejich dění jsou nedílnou součástí jedinečné atmosféry, ze které si fanoušci odnášejí nezapomenutelné zážitky.

Svůj přístup k ochraně životního prostředí hodláme demonstrovat pomocí cílů založených na vědeckých poznatcích, které zajistí, že naše snižování emisí skleníkových plynů (GHG) je v souladu se závazky přijatými v Pařížské dohodě UNFCCC. Tím budeme schopni přispívat k dosažení úrovně dekarbonizace potřebné k udržení globálního růstu teploty pod 1,5 stupněm Celsia ve srovnání s teplotami v předindustriálním období, jak je uvedeno v souhrnné zprávě Mezivládního panelu pro změnu klimatu (IPCC) z roku 2018.

 

Přístup Live Nation ke klimatickým změnám

Klimatické změny jsou skutečné a dochází k nim právě teď. Hodnoty CO2 ekv. ve vzduchu jsou v současné době na historicky nejvyšší úrovni. Extrémní klimatické události nabývají na intenzitě a jsou stále častější a ovlivňují životy mnoha lidí. Tyto a další environmentální problémy, jako jsou ztráta biodiverzity, znečištění ovzduší, vzestup hladiny oceánů a jejich acidifikace, ukazují, že lidská činnost bezděčně posouvá naši planetu do méně příznivého stavu. S ohledem na katastrofální ztráty biologické rozmanitosti, o kterých pojednává Living Planet Report (Zprávě o živé planetě), stanovil panel IPCC časový rámec pro naléhavé kroky k omezení oteplování, zvýšení povědomí veřejnosti a protesty žádající postupy vlád a potřebu spolupráce vlád, podniků, organizací a jednotlivců při snižování emisí skleníkových plynů. Tyto kroky jsou dnes naléhavější než kdy jindy.

 

Jakožto světový lídr v oblasti živé zábavy neseme odpovědnost za zachování zážitků spojených s živou hudbou pro nadcházející generace a máme obrovskou příležitost využít svoji platformu k šíření povědomí o globálním účinku na životní prostředí.

 

Budeme usilovat o snížení dopadu našich akcí a festivalů na životní prostředí, abychom jednali jako odpovědní obyvatelé Země, budeme pečovat o místa, kde působíme, a dělat svoji práci tak, abychom omezili nejškodlivější účinky na globální změny klimatu.

 

Prostřednictvím tvůrčího rázu našeho odvětví budeme motivovat a inspirovat fanoušky, zaměstnance, umělce a průmysl k tomu, aby na našich akcích i mimo ně podnikali malé, ale účinné kroky pro životní prostředí.

 

A udržitelnost pak budeme uplatňovat jako způsob podpory inovací a hodnot pro naše podnikání.

 

Tato charta představuje:

  • Sjednocující vizi, jejíž podstatou je  využití a urychlení práce, která byla doposud vykonána, a směřování ke společnému cíli udržitelného rozvoje díky neustále rostoucímu úsilí.
  • Ambiciózní, avšak proveditelné cíle. Své úsilí a cíle sjednotíme s nejaktuálnějšími globálními standardy a iniciativami, jako jsou cíle OSN pro udržitelný rozvoj a iniciativy založené na vědeckých poznatcích
  • Inspirativní platforma přístupná pro veřejnost, která spojuje to nejlepší ze živé hudby, kultury, značek, vzdělávání a vědy s cílem řešit a inspirovat řešení klimatických změn v našem oboru, mezi našimi zaměstnanci a miliony fanoušků, kteří procházejí našimi branami.

 

Přístup

Identifikovali jsme osm prioritních oblastí, ve kterých se budeme angažovat: emise a energie, využití zdrojů a zpracování odpadu (včetně plastů), voda, potraviny, zapojení veřejnosti, zadávání zakázek, doprava a místní dopad. Jednotlivé oblasti byly posouzeny s ohledem na jejich dopad a přínos pro příslušné cíle udržitelného rozvoje OSN1.

Emise skleníkových plynů

V roce 2019 budou na všech živých a jiných akcích pořádaných společností Live Nation měřeny emise skleníkových plynů pro účely vytyčení vědecky podložených cílů, které zajistí, že naše snížení emisí skleníkových plynů bude v souladu s doporučeními stanovenými v hodnotící zprávě Mezivládního panelu pro změnu klimatu (IPCC) z roku 2018.

 

To nám umožní stanovit roční míru snižování emisí tak, abychom splnili svůj cíl, kterým je snížení  emisí skleníkových plynů o 50 % do roku 2030.

Energie

Rychlý přechod na nízkouhlíkové hospodářství považujeme za naléhavý.

Naším cílem je, aby byly všechny naše vlastní i námi zajišťované akce a kanceláře napájeny ze 100% obnovitelné energie. Naše budovy a místa konání našich akcí budou podléhat certifikovaným standardům umožňujícím zvyšování energetické účinnosti.

Během příštích 10 let zvýšíme podíl energie z obnovitelných zdrojů a budeme investovat do opatření a certifikací v oblasti energetické účinnosti. Budeme si vybírat partnery a dodavatele, kteří nám pomohou dosáhnout vytyčených cílů, podpořit inovace a vyzkoušet nové technologie.

Efektivnost zdrojů a odpad

Live Nation bude upřednostňovat snižování množství odpadu, po němž následují jeho opětovné využití, recyklace, využití energie a nakonec likvidace.

Naším cílem je, aby všechny naše kanceláře, provozovny a akce nedodávaly žádný odpad na skládky, a aby do roku 2030 dosáhly 50% (nebo vyšší) míry recyklace, v souladu s místními a národními požadavky.

Budeme poskytovat informace o odpadech a společně s našimi dodavateli vyvíjet plány v oblasti odpadového hospodářství. Na všech akcích budeme vytvářet uzavřené systémy nakládání s odpady a podporovat rozvoj oběhového hospodářství.

 

 

Plasty

Nejpozději do roku 2021 postupně ukončíme prodej plastů na jedno použití na našich akcích a na akcích, které organizujeme. Všechny výrobky musejí být buď opakovaně použitelné, obnovitelné, kompostovatelné nebo, pokud je to nevyhnutelné, vyrobeny nejméně z 30 % z recyklovaných materiálů.

To zahrnuje nádoby na odběr vzorků, příbory, talíře, šálky, láhve, nádobí, sáčky, míchátka, brčka.

Zaměříme se na dostupné náhrady plastových výrobků a sjednotíme své partnery, abychom všichni směřovali ke stejnému cíli. Budeme dodržovat zásady, které upřednostňují:

  • opakované použití před jednorázovým
  • obnovitelné zdroje před omezenými
  • certifikované kompostovatelné produkty tam, kde existují komerční kompostovací zařízení
  • výrobky s co nejvyšším obsahem recyklovaného materiálu, alespoň 30 %

 

Voda

Zajistíme přístup ke kvalitní pitné vodě na místech konání našich živých a jiných akcí, snížíme množství odpadních vod a označíme vysoce rizikové oblasti, které vyžadují omezení spotřeby vody. Zaměříme se na opětovné využití šedé vody a podpoříme inovace v této oblasti.

Potraviny

Průmyslovou výrobu potravin a plýtvání považujeme za ekologický problém. Vždy budeme brát v potaz uhlíkový dopad potravin a budeme spolupracovat s dodavateli, kteří poskytují zvířatům co nejlepší životní podmínky. Naší prioritou je nabízet našim zákazníkům kvalitní a zdravé potraviny.

Budeme omezovat množství potravin, které jdou do odpadu, na minimum, a co nejlépe využívat kompostovací zařízení.

Závazek

Naše cíle v oblasti udržitelnosti budou sdíleny našemu publiku jasně a transparentně, a své pozice využijeme k oslovení našich zákazníků, abychom zvýšili povědomí o otázkách životního prostředí. Spojíme se a budeme spolupracovat s místními a národními environmentálními organizacemi.   Budeme se účastnit diskusí o udržitelnosti v rámci našeho odvětví i mimo něj, abychom mohli sdílet osvědčené postupy a učit se od ostatních.

 

Partnerství a veřejné zakázky

S naším dodavatelským řetězcem, partnery a sponzory budeme spolupracovat na dosahování společných cílů v oblasti udržitelnosti.

Vezmeme v úvahu celý životní cyklus produktů, které obstaráváme, a umožníme rozvoj nových trhů na podporu udržitelných produktů.

Doprava

Je důležité, aby všechny naše živé a jiné akce nabízely dobré spojení veřejnou dopravou, a budeme spolupracovat s dodavateli a místními orgány, abychom podpořili využívání udržitelných dopravních prostředků, jako jsou autobusy, tramvaje, vlaky, autokarová doprava a cyklistika. V případě nevyhnutelných negativních dopadů budeme schopni rozpoznat, změřit a vytvořit pozitivní účinky, abychom stav vyrovnali, a upozorníme na to naše publikum, umělce a dodavatele.

Místní dopad

Ekologie – každé místo má své vlastní jedinečné rysy a návrhy akcí jsou připravovány tak, aby braly v úvahu všechny ekologicky citlivé oblasti, dědictví generací či kulturní význam. Budeme pracovat za všech místních podmínek a provádět hodnocení dopadů na životní prostředí a biologickou rozmanitost, bude-li třeba chránit místní flóru a faunu během akcí, které pořádáme.

Hluk a světlo – na akcích budeme snižovat dopad hluku a světelného znečištění na minimum.

Obce a komunity – podporujeme místní charitativní organizace a tam, kde je to možné, vytváříme nové pracovní příležitosti. Budeme se snažit měřit ekonomický dopad našich živých a jiných akci na místa jejich konání.

Blaho – budeme poskytovat zdraví a pohodu všem našim zaměstnancům a návštěvníkům.

Řízení a správa

Zásady udržitelného rozvoje budou řízeny centrálně a rozvíjeny individuálně v rámci každé země a díky spolupráci jednotlivých týmů budou podporovat udržitelnost jako střed našeho plánování a operací.

Každá zúčastněná země vypracuje systém environmentálního managementu a akční plán, který stanoví kroky, které budou uplatněny k dosažení našich cílů.

V roce 2019 budeme měřit svoji základní ekologickou stopu pomocí standardního přístupu a výsledek měření použijeme ke stanovení hodnot a cílů, na kterých budeme pracovat v následujících letech. Transparentním způsobem budeme sledovat, měřit a sdílet dosažené výsledky a zveřejňovat výroční zprávy. Tam, kde to bude možné, se zúčastníme certifikačních programů.

Budeme sdílet zkušenosti (pozitivní i negativní) se změnami, které provádíme, a osvědčené postupy a budeme se učit jeden od druhého.

Neustále se budeme snažit tento přístup rozvíjet a zlepšovat.

----------

1 Jedenáct ze sedmnácti cílů udržitelného rozvoje přímo souvisí s živými hudebními akcemi a je uvedeno zde: 3 – Tělesné a duševní blaho, 4 – Kvalitní vzdělávání, 6 – Čistá voda a sanitace, 7 – Dostupná a čistá energie, 9 - Průmysl, 11 – Města a obce podporující udržitelný rozvoj, 12 – Odpovědná spotřeba a výroba, 13 – Opatření v oblasti klimatu, 14 – Život ve vodě, 15 – Život na souši a 17 – Společné dosahování cílů.