Podmínky použití

LiveNation.cz provozuje společnost Live Nation (Music) UK Ltd. ("naše", "my" a "nás") Jsme společnost registrovaná v Anglii a Walesu s registračním číslem 02409911. Naše sídlo je 30 St John Street, London EC1M 4AY a DIČ je 489 7987 40. Naše poštovní adresa je 30 St John Street, London EC1M 4AY. info@livenation.co.uk je naše e-mailová adresa. Live Nation je naše obchodní jméno.

 

Toto jsou obchodní podmínky LiveNation.cz ("Podmínky"), které se vztahují na používání LiveNation.czkoncovými uživateli. Přístupem na LiveNation.cz souhlasíte s tím, že se budete těmito podmínkami řídit. LiveNation.cz je poskytován ve prospěch obyvatel České republiky, kteří jsou starší 18 let. Pokud nejste rezidentem ČR, nejste starší 18 let nebo nesouhlasíte s tím, že jste vázáni Podmínkami, nesmíte LiveNation.cz používat ani k němu přistupovat a my budeme mít právo omezit nebo znemožnit váš přístup na LiveNation.cz. Pokud něčemu nerozumíte, neváhejte nám zaslat jakýkoli dotaz na e-mailovou adresu info@LiveNation.cz.

 

1 VAŠE POVINNOSTI

1.1 Nebudete:

- (a) nebudete používat Webové stránky (ani žádnou jejich část) k žádnému nezákonnému účelu a budete je používat v souladu se všemi příslušnými zákony;

- (b) nahrávat nebo přenášet prostřednictvím Webových stránek (ať už formou uživatelského příspěvku (jak je definován níže), nebo jinak) 

- (i) jakékoli počítačové viry, makroviry, trojské koně, červy, logické bomby nebo cokoli jiného, co je určeno k narušení, přerušení nebo narušení běžného provozu počítače nebo 

- (ii) jakýkoli materiál, který je hanlivý, urážlivý nebo má obscénní či hrozivý charakter nebo který může způsobit obtěžování, nepříjemnosti nebo zbytečné obavy;

- (c) používat Webové stránky způsobem, který 

- (i) může způsobit přerušení, poškození, snížení účinnosti nebo takové použití, které jakýmkoli způsobem zhorší účinnost nebo funkčnost Webových stránek nebo

- (ii) porušuje nebo porušuje práva jakékoli osoby, firmy nebo společnosti (mimo jiné včetně práv duševního vlastnictví, práv na zachování důvěrnosti nebo práv na soukromí);

- (d) vytvoří nebo zveřejní hypertextový odkaz na jakoukoli část Webových stránek nebo se pokusí o neoprávněný přístup k jakékoli části nebo součásti Webových stránek;

- (e) kopírovat nebo šířit jakoukoli část Webových stránek na jakémkoli médiu bez našeho předchozího písemného souhlasu; a 

- (f) měnit nebo upravovat jakoukoli část Webových stránek jinak, než jak je to přiměřeně nutné k používání Webových stránek k zamýšlenému účelu.

1.2 Souhlasíte s tím, že v případě, že budete mít jakékoli právo, nárok nebo žalobu vůči jakémukoli koncovému uživateli Webových stránek vyplývající z používání Webových stránek tímto koncovým uživatelem, budete takové právo, nárok nebo žalobu uplatňovat nezávisle na nás a bez nároku na náhradu škody.

1.3 Webové stránky můžete používat pouze pro své osobní a nekomerční účely.

 

 

2 NAŠE PRÁVA

2.1 Vyhrazujeme si právo:

- (a) dočasně nebo trvale upravit nebo zrušit Webové stránky (nebo jakoukoli jejich část), a to s Vaším oznámením nebo bez něj, a Vy potvrzujete, že neneseme odpovědnost vůči Vám ani žádné třetí straně za jakoukoli úpravu nebo zrušení Webových stránek; a/nebo

- (b) čas od času změnit tyto Podmínky. Vaše další používání Webových stránek (nebo jakékoli jejich části) po takové změně se považuje za váš souhlas s takovou změnou. Je vaší povinností pravidelně kontrolovat, zda nedošlo ke změně Podmínek. Pokud nesouhlasíte s jakoukoli změnou Podmínek, musíte okamžitě přestat Webové stránky používat a/nebo

- (c) sledovat veškerou činnost a obsah spojený s Webovými stránkami. Můžeme prošetřit jakékoli nahlášené porušení těchto Podmínek nebo stížnosti týkající se Webových stránek a podniknout jakékoli kroky, které považujeme za vhodné (což může mimo jiné zahrnovat vydání varování, pozastavení, ukončení nebo stanovení podmínek vašeho přístupu a/nebo odstranění jakýchkoli materiálů z Webových stránek).

2.2 Vynaložíme přiměřené úsilí na údržbu Webových stránek. Webové stránky se mohou čas od času změnit. Nebudete mít nárok na žádnou kompenzaci z důvodu, že nemůžete používat jakoukoli část Webové stránky z důvodu výpadku, pozastavení nebo stažení celé Webové stránky nebo její části z jakéhokoli důvodu.

 

3 VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE

Respektujeme vaše osobní údaje a nakládáme s nimi v souladu s naším Prohlášením o ochraně osobních údajů a platnou britskou legislativou o ochraně osobních údajů. Kliknutím sem si můžete prohlédnout naše Prohlášení o ochraně osobních údajů.

 

4 ODKAZY NA DALŠÍ WEBOVÉ STRÁNKY

Můžeme poskytovat odkazy na jiné webové stránky nebo zdroje. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že nejsme odpovědní za dostupnost takových externích stránek nebo zdrojů, neschvalujeme je a neneseme přímou ani nepřímou odpovědnost za ochranu osobních údajů nebo obsah (včetně zkreslujícího nebo hanlivého obsahu) takových webových stránek, včetně (bez omezení) jakékoli reklamy, produktů nebo jiných materiálů či služeb na takových webových stránkách nebo zdrojích nebo z nich dostupných, ani za jakoukoli škodu, ztrátu nebo urážku způsobenou nebo údajně způsobenou používáním nebo spoléháním se na takový obsah, zboží nebo služby dostupné na takových externích stránkách nebo zdrojích nebo v souvislosti s nimi.

 

5 ÚČTY

Abyste mohli používat některé části Webových stránek, budete si možná muset vytvořit účet. Nikdy nesmíte používat účet jiného uživatele Webových stránek bez jeho předchozího souhlasu. Při vytváření účtu u nás musíte uvést úplné a přesné údaje. Jste výhradně zodpovědní za aktivity, které se na vašem účtu odehrávají, a proto doporučujeme, abyste heslo k účtu uchovávali v bezpečí. Pokud zjistíte neoprávněné použití svého účtu, musíte nás o tom neprodleně informovat.

 

6 UŽIVATELSKÉ PŘÍSPĚVKY

6.1 Nyní nebo v budoucnu můžeme povolit, aby uživatelé Webových stránek na Webové stránky vkládali videa a/nebo jiná sdělení či materiály (dále jen "Uživatelské příspěvky"). Uživatelské příspěvky musí být vždy v souladu s těmito Podmínkami a s jakýmikoliv samostatnými podmínkami týkajícími se takových uživatelských příspěvků, které můžeme čas od času zveřejnit na Webových stránkách.

6.2 Odesláním Uživatelských příspěvků na Webové stránky tímto udělujete:

- (a) neodvolatelné, trvalé, nevýhradní, převoditelné, bezplatné, celosvětové právo a licenci (s právem udělovat podlicence) k používání, kopírování, úpravám, hostování, sdružování, sdílení, přípravě odvozených děl, syndikaci, veřejnému předvádění, veřejnému zobrazování, přeformátování, překladu, pořizovat výňatky (vcelku nebo po částech) a distribuovat takové uživatelské příspěvky (a jinak je sdělovat veřejnosti) prostřednictvím jakýchkoli nyní známých nebo později vyvinutých médií (mimo jiné včetně jiných webových stránek než Webových stránek), a to za jakýmkoli komerčním, reklamním nebo jiným účelem; a

- (b) každému uživateli Webových stránek neodvolatelnou, trvalou, celosvětovou, nevýhradní a bezplatnou licenci k přístupu k Uživatelským příspěvkům prostřednictvím Webových stránek.

6.3 Odesláním Uživatelských příspěvků na Webové stránky nám zaručujete, prohlašujete a zavazujete se, že:

- (a) máte plnou moc a oprávnění k udělení práv a licencí týkajících se uživatelských příspěvků uvedených v této smlouvě; a

- (b) Uživatelské příspěvky, které předkládáte:

- (i) neporušují práva duševního vlastnictví žádné třetí strany (mimo jiné včetně autorských práv a/nebo ochranných známek), jiná vlastnická práva nebo práva na publicitu či soukromí;

- (ii) neporušují žádný zákon, zákon, vyhlášku nebo nařízení;

- (iii) nejsou hanlivé, pomlouvačné, neoprávněně výhružné nebo neoprávněně obtěžující;

- (iv) nejsou obscénní ani pornografické; a

- (v) neporušují žádné zákony týkající se nekalé soutěže, antidiskriminace nebo falešné reklamy.

6.4 Neschvalujeme žádné uživatelské příspěvky ani názory, doporučení nebo rady v nich vyjádřené a s výhradou níže uvedeného bodu 8 se výslovně zříkáme jakékoli odpovědnosti v souvislosti s uživatelskými příspěvky. Na Webových stránkách nepovolujeme činnosti porušující autorská práva ani jakékoli jiné porušování práv duševního vlastnictví. Vyhrazujeme si právo odstranit Uživatelské příspěvky bez předchozího upozornění z jakéhokoli důvodu dle našeho uvážení, mimo jiné včetně porušení Podmínek poskytování Uživatelských příspěvků a/nebo porušení jakýchkoli práv duševního vlastnictví/.

6.5 Berete na vědomí, že při používání Webových stránek můžete být vystaveni uživatelským příspěvkům z různých zdrojů a že nejsme odpovědní za přesnost, užitečnost, bezpečnost nebo práva duševního vlastnictví těchto uživatelských příspěvků. Dále chápete a berete na vědomí, že můžete být vystaveni uživatelským příspěvkům, které jsou nepřesné, urážlivé, neslušné nebo nevhodné, a souhlasíte s tím, že se vzdáváte a tímto se vzdáváte jakýchkoli zákonných nebo spravedlivých práv nebo opravných prostředků, které máte nebo můžete mít vůči nám v souvislosti s nimi (s výhradou níže uvedeného bodu 8).

6.6 Pokud se domníváte, že některý z uživatelských příspěvků na webových stránkách je nepřesný, urážlivý, neslušný, nevhodný nebo porušuje práva duševního vlastnictví, kontaktujte nás prosím zde.

 

7 PŘÍSTUPNOST

Svou odpovědnost za zpřístupnění webového obsahu a softwaru bereme vážně. Zavazujeme se zajistit přístupnost pro osoby se zdravotním postižením a dodržovat aktuální standardy přístupnosti. Pro mnoho uživatelů internetu se zdravotním postižením je obtížné používat webové stránky jednoduše proto, jak jsou navrženy. Provádíme revizi a přepracováváme design našich webových stránek tak, aby byly co nejpřístupnější a kompatibilní s typy adaptivních technologií používaných osobami se zdravotním postižením, včetně čteček obrazovky.

 

8 OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

8.1 AČKOLI VYNALOŽÍME PŘIMĚŘENÉ ÚSILÍ K OVĚŘENÍ PŘESNOSTI JAKÝCHKOLI INFORMACÍ, KTERÉ UMÍSTÍME NA WEBOVÉ STRÁNKY, NEPOSKYTUJEME ŽÁDNÉ ZÁRUKY, AŤ UŽ VÝSLOVNÉ NEBO PŘEDPOKLÁDANÉ, VE VZTAHU K JEJICH PŘESNOSTI.

8.2 Webové stránky jsou poskytovány ve stavu "jak jsou" a "jak jsou k dispozici" pouze pro vaši informaci a osobní použití bez jakéhokoli prohlášení nebo potvrzení. Pokud není uvedeno v samostatných podmínkách vztahujících se ke konkrétnímu produktu nebo službě, neposkytujeme žádné záruky jakéhokoli druhu, ať už výslovné nebo předpokládané, ve vztahu k Webovým stránkám nebo produktům či službám nabízeným na Webových stránkách, ať už námi nebo naším jménem (včetně bezplatného stahování softwaru), včetně, ale bez omezení, předpokládaných záruk uspokojivé kvality, vhodnosti pro určitý účel, neporušování práv, kompatibility, bezpečnosti, přesnosti, stavu nebo úplnosti, nebo jakýchkoli předpokládaných záruk vyplývajících z obchodního styku nebo zvyklostí či obchodu.

8.3 Pokud není uvedeno v samostatných podmínkách vztahujících se ke konkrétnímu produktu nebo službě, neposkytujeme žádnou záruku, že Webové stránky nebo produkty či služby nabízené na Webových stránkách, ať už námi nebo naším jménem (včetně bezplatného softwaru ke stažení), budou splňovat vaše požadavky nebo budou nepřerušované, včasné, bezpečné nebo bezchybné, že budou odstraněny závady nebo že Webové stránky nebo server, který je zpřístupňuje, nebo produkty či služby nabízené na Webových stránkách, ať už námi nebo naším jménem (včetně bezplatného softwaru ke stažení), neobsahují viry nebo chyby nebo jsou plně funkční, přesné nebo spolehlivé. Neneseme žádnou odpovědnost za ztrátu obsahu nebo materiálu v důsledku nahrání na Webové stránky nebo stažení z nich.

8.4 Bez ohledu na jakákoli jiná ustanovení Podmínek nic neomezuje vaše práva spotřebitele podle anglického práva.

8.5 Berete na vědomí, že nemůžeme zaručit, a proto neneseme žádnou odpovědnost za bezpečnost nebo soukromí Webových stránek a jakýchkoli informací, které jste na Webové stránky poskytli nebo z nich převzali.

8.6 Nebudeme nést smluvní, deliktní (mimo jiné včetně nedbalosti) ani jinou odpovědnost za:

- (a) jakékoliv ekonomické ztráty (včetně, ale bez omezení, ztráty příjmů, zisků, smluv, obchodu nebo předpokládaných úspor); nebo

- (b) jakoukoli ztrátu dobrého jména nebo pověsti; nebo

- (c) ztrátu dat nebo jejich použití; nebo

- (d) jakékoliv zvláštní nebo nepřímé nebo následné ztráty, ať už vznikly jakkoliv a v každém případě bez ohledu na to, zda takové ztráty byly či nebyly v plánu kterékoliv z nás v den, kdy došlo k události, která vedla ke ztrátě.

8.7 Žádné ustanovení Podmínek nevylučuje ani neomezuje naši odpovědnost za smrt nebo zranění osob v důsledku naší nedbalosti nebo nedbalosti našich zaměstnanců, zástupců nebo pracovníků, ani odpovědnost za podvod.

 

9 ODPOVĚDNOST

SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE BUDETE PLNĚ ODPOVĚDNÍ ZA VŠECHNY NÁROKY, ODPOVĚDNOST, ŠKODY, ZTRÁTY, NÁKLADY A VÝDAJE, VČETNĚ PRÁVNÍCH POPLATKŮ, KTERÉ NÁM VZNIKNOU V DŮSLEDKU JAKÉHOKOLI PORUŠENÍ PODMÍNEK Z VAŠÍ STRANY NEBO JAKÝCHKOLI JINÝCH ZÁVAZKŮ, KTERÉ NÁM VZNIKNOU V DŮSLEDKU VAŠEHO POUŽÍVÁNÍ WEBOVÝCH STRÁNEK (MIMO JINÉ VČETNĚ UŽIVATELSKÝCH PŘÍSPĚVKŮ) NEBO POUŽÍVÁNÍ JAKOUKOLI JINOU OSOBOU, KTERÁ PŘISTUPUJE NA WEBOVÉ STRÁNKY POMOCÍ VAŠEHO POČÍTAČE NEBO ÚČTU PRO PŘÍSTUP K INTERNETU.

 

10 DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ A PRÁVO NA POUŽÍVÁNÍ

10.1 Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že veškerá autorská práva, ochranné známky a veškerá další práva duševního vlastnictví k veškerému materiálu nebo obsahu obsaženému na webových stránkách zůstávají vždy ve vlastnictví nás nebo našich poskytovatelů licence. Tento materiál smíte používat pouze na základě našeho výslovného povolení.

10.2 Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že materiál a obsah obsažený na Webových stránkách je k dispozici pouze pro vaše osobní nekomerční použití a že si můžete vytisknout jednu kopii a stáhnout výňatky z jakékoli stránky (stránek) z Webových stránek pro tento účel. Jakékoli jiné použití materiálu a obsahu Webových stránek je přísně zakázáno. Souhlasíte s tím, že nebudete kopírovat, reprodukovat, přenášet, publikovat, vysílat, prodávat, licencovat, zobrazovat, distribuovat, komerčně využívat nebo vytvářet odvozená díla z těchto materiálů a obsahu (a souhlasíte s tím, že nebudete napomáhat ani usnadňovat jejich kopírování třetí straně).

10.3 S výjimkou osobních údajů (jak jsou definovány v našem prohlášení o ochraně osobních údajů) nebude s jakýmikoliv informacemi, které na Webové stránky poskytnete, ať už prostřednictvím komentáře, jakékoli funkce chatu nebo jinak, zacházeno důvěrně a berete na vědomí, že tyto informace můžeme použít k jakýmkoliv účelům, které jsou předmětem těchto Podmínek.

10.4 Vyhrazujeme si veškerá práva, která nebyla výslovně udělena, k Webovým stránkám a jejich obsahu.

 

11 OZNÁMENÍ

11.1 Oznámení podle těchto podmínek nebo v souvislosti s nimi nám můžete zasílat e-mailem na adresu info@livenation.cz.

11.2 Protože doklad o odeslání nezaručuje, že jsme vaše oznámení přijali, musíte se ujistit, že jste od nás obdrželi potvrzení, které se vám budeme snažit zaslat do 5 pracovních dnů od jeho přijetí a které byste si měli uschovat.

 

12 VŠEOBECNÉ

12.1 Pokud bude jakákoli část Podmínek považována za nezákonnou, neplatnou nebo z jakéhokoli důvodu nevymahatelnou, bude toto ustanovení považováno za oddělitelné od těchto Podmínek a nebude mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních ustanovení Podmínek.

12.2 Tyto Podmínky (ve znění pozdějších změn) obsahují úplnou dohodu a ujednání mezi námi ohledně všech záležitostí, které jsou v nich uvedeny, a nahrazují jakoukoli předchozí písemnou nebo ústní dohodu mezi námi týkající se těchto záležitostí. Žádné ústní vysvětlení nebo ústní informace poskytnuté kteroukoli z nás nemění výklad těchto Podmínek. Potvrzujete, že jste se při souhlasu s těmito Podmínkami nespoléhali na žádné prohlášení, které v nich není výslovně obsaženo, a souhlasíte s tím, že nemáte žádný opravný prostředek v případě jakéhokoli nesprávného prohlášení, které se nestalo podmínkou těchto Podmínek. Žádné ustanovení těchto Podmínek však nemá za cíl vyloučit odpovědnost za jakékoli podvodné prohlášení nebo jednání.

12.3 Podmínky se řídí výhradně zákony Anglie a Walesu, jejichž soudy budou mít výlučnou jurisdikci v jakémkoli sporu, s tím, že máme právo dle vlastního uvážení zahájit a vést řízení v alternativních jurisdikcích. Webové stránky jsou řízeny a nabízeny z Anglie. Nečiníme žádné prohlášení, že Webové stránky jsou vhodné nebo dostupné pro použití v jiných zemích.