Podmínky použitíwww.livenation.cz – Podmínky využívání

 

www.livenation.cz (“Webové stránky”) jsou vlastneny a provozovány spolecností Live Nation (Music) UK Ltd ("my"/"nás"/"naše"), císlo spolecnosti 2409911.

Dále jsou uvedeny podmínky pro využívání webových stránek ("Podmínky"), které platí pro využívání techto webových stránek koncovými uživateli. Vstupem na tyto webové stránky souhlasíte s tím, že se budete temito podmínkami rídit. Webové stránky jsou poskytovány pro osoby starší 18 let. Pokud nejste osoba starší 18 let nebo nesouhlasíte s tím, že se budete rídit temito podmínkami, nemužete využívat prístup na tyto webové stránky a my budeme oprávneni Váš prístup na tyto webové stránky omezit nebo vyloucit.  Existuje-li cokoli, co Vám není jasné, zašlete nám laskave Váš dotaz mailem na tuto adresu: info@livenation.co.uk


1 VAŠE POVINNOSTI

1.1 Nebudete

(a) využívat webové stránky (ani jejich cást) k jakémukoli nezákonnému úcelu a souhlasíte s jejich využíváním v souladu s príslušnými zákony;

(b) nahrávat nebo prenášet prostrednictvím techto webových stránek (i) žádné pocítacové viry, makroviry, trojské kone, cervy ani nic jiného, co by bylo urceno k zasahování do, prerušování nebo narušování normálních operacních procedur pocítace ani (ii) žádný materiál hanlivého, urážlivého nebo neslušného ci výhružného charakteru ani materiál, který by mohl vyvolávat obtíže, rozpaky nebo bezduvodné starosti;

(c) využívat tyto webové stránky zpusobem, který (i) by mohl vyvolat jejich prerušení, poškození, snížit jejich efektivnost nebo zpusobit jakékoli narušení funkcnosti techto webových stránek nebo (ii) poškozuje nebo narušuje práva jakékoli osoby, firmy nebo spolecnosti (vcetne, ale nejen práv k duševnímu vlastnictví, práv na duvernost nebo práv na soukromí);

(d) vytváret ani zverejnovat hypertextová spojení na jakoukoli cást techto webových stránek nebo se pokoušet o neoprávnený prístup do jakékoli cásti ci komponenty techto webových stránek;

(e) kopírovat ani distribuovat žádnou cást techto webových stránek na žádném médiu bez našeho predchozího písemného souhlasu; a

(f) menit ci modifikovat žádnou cást techto webových stránek jinak, než jak je primerene nezbytné k využívání techto webových stránek k jejich zamýšlenému úcelu.

1.2  Souhlasíte s tím, že v prípade, kdy budete mít jakýkoli nárok, stížnost ci žalobu proti jinému koncovému uživateli techto webových stránek vyplývající z využívání techto webových stránek tímto koncovým uživatelem, pak budete uplatnovat svuj nárok, stížnost ci žalobu  nezávisle na nás a bez odvolávání se na nás.

1.3 Webové stránky budete využívat pouze pro Vaše osobní a nekomercní použití.


2 NAŠE PRÁVA

2.1 Vyhrazujeme si právo na:

(a) modifikování nebo stažení, docasné ci trvalé, webových stránek (nebo jakékoli jejich cásti), na což Vás predem upozorníme nebo neupozorníme a vy potvrzujete, že my neneseme odpovednost vuci Vám ani vuci tretí osobe za jakékoli modifikování ci stažení techto webových stránek; a/nebo
(b) zmeny techto Podmínek provádené cas od casu. Vaše další využívání webových stránek (nebo jakékoli jejich cásti) po techto zmenách bude považováno za akceptování daných zmen z Vaší strany. Je ve Vaší odpovednosti pravidelnou kontrolou zjištovat, zda Podmínky byly zmeneny. Pokud nebudete souhlasit s nekterou zmenou techto Podmínek, pak musíte ihned ukoncit využívání webových stránek; a/nebo
(c) monitorování každé cinnosti a obsahu ve spojení s webovými stránkami. Mužeme vyšetrovat jakékoli porušení techto Podmínek nebo stížnosti vztahující se k webovým stránkám a prijímat jakákoli opatrení, jež uznáme za vhodná (která mohou zahrnovat, ale nejenom, vydávání výstrahy, pozastavení, ukoncení nebo podmínení Vašeho prístupu a/nebo odstranení jakýchkoli materiálu z webových stránek).

2.2 Budeme vyvíjet primerenou snahu k udržení techto webových stránek. Webové stránky jsou cas od casu predmetem zmen. Nemáte žádný nárok na kompenzaci z toho duvodu, že nebudete moci využívat nejakou cást webových stránek následkem poruchy, pozastavení nebo stažení celých webových stránek nebo jejich cásti z jakéhokoli duvodu.


3 VAŠE OSOBNÍ DATA
Vaše  osobní data respektujeme a budeme je zpracovávat v souladu s naším Prohlášením o osobních údajích i s platnými právními predpisy o ochrane osobních údaju.  Kliknete laskave zde, abyste se seznámili s naším Prohlášením o osobních údajích [vložit spojení na  LiveNation.co.uk politika ochrany soukromí]


4 SPOJENÍ NA OSTATNÍ WEBOVÉ STRÁNKY 

Mužeme poskytovat spojení na ostatní webové stránky nebo zdroje. Berete na vedomí a souhlasíte s tím, že my neneseme odpovednost za disponibilitu takových externích stránek nebo zdroju a neschvalujeme ani nejsme odpovedni a nerucíme, at již prímo ci neprímo, ani za postupy pri ochrane soukromí a za obsah (vcetne zkreslujícího a hanlivého obsahu) takových webových stránek, vcetne (ale nejen) jakékoli reklamy, výrobku nebo jiných materiálu ci služeb na techto stránkách nebo zdrojích ci dostupných jejich prostrednictvím, ani za jakoukoli škodu, ztrátu nebo urážku zpusobenou nebo údajne zpusobenou použitím, nebo ve spojitosti s použitím, takového obsahu nebo spoléháním se na takový obsah, zboží ci služby k dispozici na techto externích stránkách nebo zdrojích.


5 ÚCTY

K využívání nekterých cástí webových stránek budete potrebovat vytvorit úcet. Nikdy nesmíte použít úcet jiného uživatele webových stránek bez jeho predchozího souhlasu. Pri vytvárení svého úctu u nás musíte poskytnout úplné a správné informace. Za cinnosti nimž dochází na Vašem úctu nesete odpovednost jedine Vy a proto Vám doporucujeme udržovat heslo k úctu v tajnosti. Dozvíte-li se o neoprávneném použití Vašeho úctu, musíte nás na to ihned upozornit.


6 DOKUMENTY VKLÁDANÉ UŽIVATELI
6.1 Nyní nebo v budoucnu mužeme povolit, aby na webové stránky vkládali uživatelé techto stránek videa a/nebo jiná sdelení ci materiály (souhrnne nazývané „Uživatelské dokumenty“)  a takové Uživatelské dokumenty mužeme využívat pro jakýkoli úcel, který uznáme za vhodný vcetne, ale nejenom, mužeme tyto Uživatelské dokumenty hostovat, sdílet a/nebo publikovat. Uživatelské dokumenty musí vždy vyhovovat samostatným Podmínkám platným pro takové Uživatelské dokumenty. 
6.2 K žádným Uživatelským dokumentum, ani k žádným názorum, doporucením ci radám v nich vyjadrovaným se nepripojujeme a podle níže uvedeného clánku 8 odmítáme jakoukoli odpovednost ve spojitosti s Uživatelskými dokumenty. Na našich webových stránkách nepovolujeme aktivity narušující autorská práva ani žádná jiná narušení práva k duševnímu vlastnictví. Vyhrazujeme si právo odstranit Uživatelské dokumenty, a to bez upozornení a z jakéhokoli duvodu zcela dle našeho uvážení, vcetne, ale nejenom, z duvodu porušení Podmínek pro Uživatelské dokumenty a jejich ustanovení o duševním vlastnictví.
6.3 Uznáváte, že pri využívání webových stránek se budete setkávat s Uživatelskými dokumenty z ruzných zdroju a že my nejsme odpovedni za jejich správnost, užitecnost, bezpecnost nebo práva k duševnímu vlastnictví vyplývající z techto Uživatelských dokumentu nebo s nimi spojená. Dále chápete a uznáváte, že mužete být vystaveni Uživatelským dokumentum, které jsou nesprávné, urážlivé, neslušné ci nechutné a souhlasíte se s tím, že se tímto vzdáváte všech zákonných práv, nároku podle ekvity a opravných prostredku, které máte nebo byste mohli mít proti nám v souvislosti s takovými dokumenty (podle odstavce 8). Domníváte-li se, že nekterý Uživatelský dokument na webových stránkách je nesprávný, urážlivý, neslušný, nechutný nebo porušuje práva k duševnímu vlastnictví, pak nás prosím kontaktuje zde [vložte hyperlink na kontaktní stránku/emailovou adresu]


7 PRÍSTUPNOST

Jsme odpovedni za seriozní zprístupnení obsahu našich webových stránek. Zavazujeme se. Pro mnoho postižených uživatelu Internetu je využívání webových stránek obtížné proste jen z duvodu jejich designu. Práve provádíme revizi a prepracování designu našich webových stránek tak, aby se staly co možno nejprístupnejší a aby byly slucitelné s typy adaptivní techniky používané postiženými osobami, vcetne zarízení ctoucích obsah obrazovky. Více informací je uvedeno na stránce Prístupnost [hyperlink na LiveNation.co.uk stránka Prístupnost] na tomto webu. 


8 OMEZENÍ ODPOVEDNOSTI

8.1 I KDYŽ BUDEME VYVÍJET PRIMERENOU SNAHU OVEROVAT SPRÁVNOST KAŽDÉ INFORMACE, KTEROU UMÍSTÍME NA NAŠICH WEBOVÝCH STRÁNKÁCH, NIJAK ZA TUTO SPRÁVNOST VÝSLOVNE ANI IMPLICITNE NERUCÍME.
8.2 Webové stránky jsou poskytovány „tak jak jsou“ a „tak jak jsou k dispozici“ pouze pro Vaši informaci a osobní použití, bez jakéhokoli zastupování ci podpory. Pokud není uvedeno jinak v samostatných podmínkách týkajících se zvláštních produktu nebo služeb, nijak nerucíme, výslovne ani implicitne, za tyto webové stránky ci za produkty nebo služby nabízené na techto webových stránkách, at již námi ci naším jménem (vcetne stahování softwaru zdarma), vcetne, ale nejenom, implicitní záruky za uspokojivou kvalitu, vhodnost ke specifickému úcelu, neporušování práv, slucitelnost, bezpecnost, správnost, jakost ci úplnost nebo jakékoli implicitní záruky  vyplývající z prubehu jednání nebo užívání nebo obchodu.
8.3 Pokud není uvedeno jinak v samostatných podmínkách týkajících se zvláštních produktu nebo služeb, nijak nerucíme za to, že webové stránky nebo produkty nebo služby nabízené na techto webových stránkách, at již námi ci naším jménem (vcetne stahování softwaru zdarma) budou splnovat Vaše požadavky nebo že budou neprerušené, vcasné, bezpecné ci bezchybné, že vady budou opraveny nebo že webové stránky ci server, na nemž jsou provozovány nebo že produkty nebo služby nabízené na techto webových stránkách, at již námi ci naším jménem (vcetne stahování softwaru zdarma) neobsahují viry nebo chyby a že jsou plne funkcní, správné ci spolehlivé. Neneseme vuci Vám žádnou odpovednost ani záruku za ztrátu, obsahu nebo materiálu následkem nahrávání na webové stránky nebo stahování obsahu z nich.  
8.4 Nehlede na jakékoli jiné ustanovení v Podmínkách nic neomezuje Vaše práva jakožto spotrebitele spadajícího do pusobnosti platného  práva dle sídla spotrebitele.
8.5 Uznáváte, že nemužeme zarucit a tudíž nemužeme nést žádnou odpovednost za bezpecnost nebo soukromí webových stránek a jakékoli informace poskytované Vámi na webové stránky nebo Vámi prebírané z webových stránek.
8.6 Nebudeme odpovedni smluvne, právne (vcetne, ale nejen, za nedbalost) ani jinak za:
(a) jakékoli ekonomické ztráty (vcetne, ale nejen, ztráty tržeb, zisku, smluv, obchodu and ocekávaných úspor); ani
(b) jakékoli ztráty goodwillu nebo dobré povesti; ani
(c) jakékoli zvláštní ci neprímé ci následné ztráty, jakkoli vzniklé, a to
v žádném prípade bez ohledu na to, zda v den kdy došlo k události, jež takovou ztrátu zpusobila jsme o tom vedeli ci ne.
8.7 Nic v našich Podmínkách nevylucuje ani neomezuje naší odpovednost za smrt nebo zranení osob vyplývající z naší nedbalosti nebo z nedbalosti našich pracovníku, zástupcu ci zamestnancu, ani odpovednost v prípade trestného cinu podvodu.


9 ODŠKODNENÍ

SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE NESETE PLNOU ODPOVEDNOST (A PLNE NÁS ODŠKODNÍTE) ZA VŠECHNY NÁROKY, ZÁVAZKY, ŠKODY, ZTRÁTY, NÁKLADY A VÝDAJE VCETNE PRÁVNÍCH POPLATKU, KTERÉ PONESEME A KTERÉ VZNIKLY JAKÝMKOLI PORUŠENÍM PODMÍNEK Z VAŠÍ STRANY NEBO ZA JAKÝKOLI JINÝ ZÁVAZEK, KTERÝ NÁM VZNIKNE NÁSLEDKEM VAŠEHO POUŽÍVÁNÍ NAŠICH WEBOVÝCH STRÁNEK NEBO NÁSLEDKEM JEJICH POUŽÍVÁNÍ JAKOUKOLI JINOU OSOBOU PRISTUPUJÍCÍ NA TYTO WEBOVÉ STRÁNKY ZA POUŽITÍ VAŠEHO POCÍTACE NEBO VAŠEHO ÚCTU PRO PRÍSTUP NA INTERNET.


10 DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ A PRÁVO VYUŽÍVÁNÍ 

10.1 Uznáváte a souhlasíte, že veškerá autorská práva, ochranné známky a všechna ostatní práva k duševnímu vlastnictví ve všech materiálech nebo v obsahu webových stránek zustávají po celou dobu v našem vlastnictví nebo ve vlastnictví osob, které nám poskytli licenci. Tyto materiály mužete využívat pouze s naším výslovným souhlasem.
10.2 Uznáváte a souhlasíte, že materiály a obsah webových stránek je Vám k dispozici pouze pro Vaše osobní nekomercní použití a že za tím úcelem mužete stahovat takové materiály a obsah pouze na jeden harddisk pocítace. Jakékoli jiné použití materiálu o obsahu webových stránek je prísne zakázáno. Souhlasíte s tím, že nebudete provádet (ani nebudete pomáhat nebo usnadnovat jakékoli tretí osobe) kopírování, reprodukování, prenos, zverejnování, vysílání, prodej, vydávání licencí, zobrazování, distribuci, komercní využití nebo tvorbu odvozených del takových materiálu a obsahu.
10.3 Krome osobních dat nebude s žádnými informacemi, které vložíte do webových stránek, at již cestou poznámek, pri provozu chatových místností nebo jinak, nebude zacházeno jako s duvernými informacemi a souhlasíte s tím, že takové informace mužeme používat k jakýmkoli úcelum v souladu s temito Podmínkami. 
10.4 Vyhrazujeme si všechna práva i ne výslovne uvedená práva v techto webových stránkách a k temto stránkám i k jejich obsahu.


11 PRIPOMÍNKY

11.1 Vaše pripomínky k temto Podmínkám s ve spojitosti s nimi nám mužete posílat pomocí emailu na adresu [vložte laskave hyperlink na emailovou adresu].
11.2 Jako dukaz o odeslání neslouží naše potvrzenka o Vaší pripomínce, ale musíte si zjistit, že jste od nás obdrželi zvláštní potvrzení prijetí, které se Vám budeme snažit dorucit do 5 pracovních dnu po obdržení Vašeho emailu a které si musíte uschovat.


12 OBECNÁ USTANOVENÍ

12.1 Bude-li nejaká cást techto Podmínek shledána protiprávní, neplatná nebo z jakéhokoli duvodu nevykonatelná, pak bude toto ustanovení považováno za oddelitelné od techto Podmínek a nebude ovlivnovat platnost a vykonatelnost jakéhokoli zbývajícího ustanovení techto Podmínek.
12.2 Tyto Podmínky (cas od casu pozmenované) obsahují veškeré úmluvy a ujednání mezi námi pokud jde o všechny záležitosti, které jsou zde uvedeny a nahrazují jakékoli predcházející písemné ci ústní ujednání mezi námi týkající se techto záležitostí. Žádné ústní vysvetlení nebo ústní informace poskytnutá kýmkoli z nás nemení výklad techto Podmínek. Potvrzujete, že souhlasíte s akceptováním techto Podmínek a nespoléháte se pritom na žádné údaje, které zde nejsou výslovne uvedeny a dále souhlasíte s tím, že nepoužijete žádný opravný prostredek ve vztahu k jakémukoli nesprávnému sdelení, které se nestalo soucástí techto Podmínek.  Avšak nic v techto Podmínkách neznamená vyloucení odpovednosti za nejaké podvodné sdelení ci úkon.
12.3 Webové stránky jsou námi spravovány z Velké Británie. Práva a povinnosti provozovatele, jakož i užívání techto webových stránek se rídí platnými právními predpisy Evropských spolecenství, s prihlédnutím ke kolizním normám jednotlivých státu.